Algemene voorwaarden

1. Begrippen
1.1 Rijkaart Woning- en Projectstoffering (hierna genoemd: Rijkaart W- en P) is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het leggen en egaliseren van vloeren en het monteren van gordijnen en raamdecoratie, één en ander in de meest ruime zin.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder Rijkaart W- en P mede begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan Rijkaart W- en P opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in artikel 1.5.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder Producten verstaan: alle door Rijkaart W- en P aangeboden producten. 1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: alle door Rijkaart W- en P en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, alsmede alle andere door Rijkaart W- en P ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachtgevers van Rijkaart W- en P. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Rijkaart W- en P zijn overeengekomen.

3. Overeenkomst en annulering van de overeenkomst
3.1 Alle offertes van Rijkaart W- en P vervallen na 21 dagen.
3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding van offerte door Opdrachtgever.
3.3 Annulering van de overeenkomst is mogelijk zolang zowel Opdrachtgever als Rijkaart W- en P nog niet gepresteerd hebben.

4. Levering en vervoer
4.1 Tenzij anders overeengekomen, is het vervoer van de Producten bij de prijs inbegrepen. Rijkaart W- en P draagt het risico van verlies en beschadiging bij vervoer.
4.2 Rijkaart W- en P behoudt zich de eigendom van alle door de haar geleverde zaken nadrukkelijk voor totdat Opdrachtgever volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Rijkaart W- en P heeft voldaan.
4.3 De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze aan hem geleverd worden.
4.4 Indien de Opdrachtgever deze afname weigert of niet alle medewerking verleent die rederlijkwijs van hem verwacht kan worden om deze levering te laten slagen, dan worden de zaken opgeslagen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.5 Rijkaart W- en P stelt bij benadering de levertijd vast, deze levertijd is nimmer een fatale termijn.

5. Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk
5.1 Kosten die ontstaan doordat Opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken komen voor rekening van Opdrachtgever.
5.2 Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend.
5.3 Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door Opdrachtgever worden verlangd.
5.4 Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de overeenkomst dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijv. kolommen en insprongen en snijverlies, zijn geen minderwerk. Op verzoek van de Opdrachtgever zullen de restanten bij hem door Rijkaart W- en P worden achtergelaten.

6. Garantie
6.1 Rijkaart W- en P garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende de periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd, mits door Rijkaart W- en P of een aan Rijkaart W- en P gelieerde derde gelegd/gemonteerd volgens opgave van fabrikant.
6.2 De garantie vervalt indien:
– Opdrachtgever schade veroorzaakt door onjuist gebruik en/of slecht onderhoud van de gegarandeerde Producten;
– Wijzigingen aan de gegarandeerde Producten zijn aangebracht die ertoe leiden dat het vanuit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar is dat de garantie vervalt.
6.3 Het is aan Opdrachtgever aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

7. Rechten en plichten van Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever stelt Rijkaart W- en P in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.
7.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Rijkaart W- en P tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen en de voor het werk te verschaffen gegevens.
7.3 Indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van Opdrachtgever komen, heeft Rijkaart W- en P het recht op termijnverlenging.
7.4 Opdrachtgever moet Rijkaart W- en P in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Indien op Opdrachtgever ter zake specifieke verplichtingen rusten, zal Rijkaart W- en P Opdrachtgever daarop in de offerte uitdrukkelijk wijzen. Hieronder kan worden verstaan maar niet uitsluitend: de verplichting dat het pand waarin gewerkt wordt glasdicht is of het vereiste dat de vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en de verplichting dat de installatiepunten, de leidingen en de afvoerpijpen aanwezig zijn conform tekening.
7.5 Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten. Indien Opdrachtgever niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door Rijkaart W- en P geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
7.6 Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van Rijkaart W- en P die zich ter plaatse van het werk bevinden totdat de koopsom volledig is voldaan, welke zorgplicht hij bij voorkeur via een verzekering concretiseert
7.7 Opdrachtgever stelt Rijkaart W- en P op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien Opdrachtgever tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
7.8 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Rijkaart W- en P behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Opdrachtgever Rijkaart W- en P daarvan tijdig in kennis te stellen.
7.9 Opdrachtgever zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.
7.10 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
7.11 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, dient Opdrachtgever de daarmee voor Rijkaart W- en P verbandhoudende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden Opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

8. Intellectueel eigendom
8.1 Rijkaart W- en P behoudt zich, indien en voor zover van toepassing het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Rijkaart W- en P onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Rijkaart W- en P ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
8.2 Het is Opdrachtgever verboden materiaal van Rijkaart W- en P waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Rijkaart W- en P.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Rijkaart W- en P kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de website en de schade die daaruit voortvloeit tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid.
9.2 Opdrachtgever die tegen het uitdrukkelijke advies van Rijkaart W- en P in aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
9.3 Rijkaart W- en P is nimmer aansprakelijk voor:
• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en haarden;
• extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;
• een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door Rijkaart W- en P is aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze niet door Rijkaart W- en P is aangebracht. Rijkaart W- en P meldt voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart het onvoldoende vlak zijn aan de Opdrachtgever;
• het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits Rijkaart W- en P vooraf de vochtigheidsgraad van
de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren.
9.4 Rijkaart W- en P is verzekerd en zal zich verzekerd houden tegen schade veroorzaakt door het uitvoeren van haar Diensten. Indien Rijkaart W- en P toch aansprakelijk wordt gehouden, zal Rijkaart W- en P uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Rijkaart W- en P zijn verplichtingen met betrekking tot zijn Diensten en ten hoogste tot het door de verzekering uitgekeerde bedrag.

9.5 Alle aanspraken van de Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Rijkaart W- en P vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Rijkaart W- en P binnen een jaar nadat de Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

10. Overmacht
10.1 Rijkaart W- en P is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen.
10.2 Overmacht omvat mede, maar is niet beperkt tot: niet- of niet tijdige nakoming van een derde, ziekte van personeel van Rijkaart W- en P zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
10.3 Indien de overmacht langer dan een jaar duurt zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

11. Betaling
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de honorering van de opdracht op basis van een (elektronische) factuur. Alle door Rijkaart W- en P gecommuniceerde bedragen zijn inclusief btw, tenzij expliciet anders aangegeven.
11.2 Opdrachtgever dient bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te doen van 50% van het overeengekomen bedrag, pas nadat deze betaling door Rijkaart W- en P is ontvangen worden de overeengekomen Producten besteld.
11.3 Na levering of plaatsing van de Producten ontvangt Opdrachtgever een tweede factuur voor het resterende bedrag. Voor deze factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
11.4 Indien Opdrachtgever een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever is Rijkaart W- en P gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
11.5 In geval van betalingsverzuim is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van Rijkaart W- en P ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.
11.6 Indien Rijkaart W- en P om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor een niet-particuliere Opdrachtgever bedragen deze kosten echter minimaal 15% van de opdrachtsom.

12. Identiteit van Rijkaart Woning- en Projectstoffering
12.1 Rijkaart W- en P is in de KvK geregistreerd onder nummer 65244907. Rijkaart W- en P draagt Btw-identificatienummer NL176925600B01. Verder is Rijkaart W- en P (statutair) gevestigd aan de Schoener 65 (3961 KZ) te Wijk bij Duurstede. 12.2 Rijkaart W- en P is per e-mail te bereiken via info@rijkaart.local en telefonisch te bereiken op +31(0)641995205.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op de rechtsverhouding tussen Rijkaart W- en P en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die tussen Rijkaart W- en P en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland.